در دست به روزرسانی

به وب سایت یکتا وب خوش آمدید!

Highland Traditions of Scotland

The region became culturally distinguishable from the Lowlands from the later Middle Ages into the modern period.